De zorg voor kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt voor Probasys Benelux en haar leden. De zorg voor kwaliteit beperkt zich niet alleen tot de materiaaleigenschappen van het materiaal, maar tot alle relevante aspecten binnen de sector. Dit betekent bijvoorbeeld dat Probasys Benelux actief Tectum ondersteunt bij de opleiding van jonge dakdekkers; want zonder goed opgeleide verwerkers kan een branche niet functioneren. Daarnaast tracht Probasys Benelux door actieve participatie in normalisatie- en certificatieactiviteiten en door kennisoverdracht de kwaliteit van de bitumineuze dakbedekkingen van product tot en met realisatie en gebruik te verhogen. Duurzaam optimaal functionerende bitumen dakbedekkingen vraagt naast hoogwaardige materialen, ook om adequate ontwerpen en kwalitatief hoogwaardige verwerking . Probasys Benelux streeft er naar ontwerpers, verwerkers en eigenaren van daken te voorzien van eenduidige, betrouwbare en inzichtelijke informatie over de prestaties van de producten en systemen. Het welbekende KOMO merk is daarbij een belangrijk instrument. Daarnaast beschikken de individuele Probasys Benelux-leden ook over uitgebreide hulpmiddelen voor het ontwerp zoals bestekteksten, kwaliteitsverklaringen, prestatieverklaringen en brochures. Daarnaast geven zij op verzoek ook gerichte technische ondersteuning.

Op veel gebieden is Probasys Benelux zelfs initiator, zoals bijvoorbeeld bij de KOMO-beoordelingsrichtlijn ‘Baanvormige dakbedekkingssystemen’ (BRL 1511), NEN 6050 ‘Brandveilig ontwerpen en detailleren’ en NEN 6063  ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’. Probasys Benelux wil haar verantwoordelijkheid nemen en richtinggevend zijn en vervult daarom al vele jaren het voorzitterschap van de Nederlandse normcommissie “flexibele banen”. Tevens is zij vertegenwoordigd in de diverse Nationale en Europese normcommissies (CEN TC’s).

CE-markering

De verordening bouwproducten (CPR; EU nr. 305/2011) is sinds 1 juli 2013 volledig in werking. Bijna alle bitumineuze afdichtingsmaterialen (ongeacht hun toepassing) moeten verplicht worden gemerkt met het CE-merk overeenkomstig de eisen van deze Europese productenverordening. De belangrijkste toepassingen waarvoor geharmoniseerde Europese normen beschikbaar zijn, zijn:

 • Dakbedekkingen
 • Brugdekafdichtingen
 • Dampremmende lagen
 • Kelder en funderingsafdichtingen

Alle Probasys Benelux leden voldoen aan deze eis. Producten zonder CE-markering en bijbehorende prestatieverklaringen mogen niet op de Nederlandse markt worden geleverd.

Producten met een CE-markering moeten in alle landen van de EU worden toegelaten. Het is een soort paspoort voor een (bouw-)product waarin de producent de productkarakteristieken declareert bij levering van het bouwproduct. Dit is echter onvoldoende om kwalitatieve dakbedekkingen te specificeren en conformiteit aan de Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit 2012 en Besluit bodemkwaliteit) aan te tonen. De prestaties moeten namelijk geleverd worden door het dakbedekkingssysteem en niet het individuele dakbedekkingsproduct. Daarbij zijn er in de Europese geharmoniseerde normen voor de individuele producten ook geen kwaliteitsniveaus gedefinieerd. Dit betekent dat producenten de waarden kunnen declareren die zij willen, waardoor de kwaliteit van de individuele producten onvergelijkbaar wordt voor de markt.

Voor duurzame kwalitatief hoogwaardige dakbedekkingssystemen is daarom in Nederland aanvullende informatie noodzakelijk. De dakbedekkingsbranche gebruikt hiervoor de KOMO kwaliteitsverklaring en het NL-BSB productcertificaat.

Meer informatie over de Europese normen vindt u op de website van NEN.

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO is al meer dan 50 jaar hét kwaliteitsmerk in de bouw. Het merk staat garant voor kwaliteit, eenduidigheid, betrouwbaarheid en conformiteit met de Nederlandse regelgeving. Stichting KOMO beheert het KOMO-merk en de geaccrediteerde certificatie-instellingen, KIWA en SGS Intron, doen de onafhankelijke controles en verlenen het KOMO kwaliteitsverklaring. Alle Probasys Benelux-leden leveren bitumineuze dakbedekkingsmaterialen op de Nederlandse markt onder het KOMO-merk.

Op de website van KOMO staan alle geldige KOMO kwaliteitsverklaringen. De eisen waaraan een gecertificeerd product/systeem moet voldoen zijn transparant en eenduidig vastgelegd in de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 1511.
Kiest u voor KOMO-gecertificeerde producten, dan heeft u de zekerheid dat deze producten voldoen aan alle relevante wettelijke en kwaliteitseisen. De reguliere toetsing door onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instellingen verhogen de zekerheid voor dakeigenaar, ontwerper en verwerker.

De eisen waaraan een gecertificeerd product/systeem moet voldoen zijn transparant en eenduidig vastgelegd in de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 1511.
Kiest u voor KOMO-gecertificeerde producten, dan heeft u de zekerheid dat deze producten voldoen aan alle relevante wettelijke en kwaliteitseisen. De reguliere toetsing door onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instellingen verhogen de zekerheid voor dakeigenaar, ontwerper en verwerker.

KOMO kwaliteitsverklaring

Bitumineuze toplagen van de Probasys Benelux-leden worden altijd geleverd onder een KOMO kwaliteitsverklaring. Hierin zijn alle belangrijke handvatten voor een optimaal ontwerp en een juiste uitvoering weergegeven.

In de KOMO kwaliteitsverklaring staan voor afdichtingmaterialen in hun toepassing alle relevante wettelijke en markt(technische) eisen, inclusief aanwijzingen met betrekking tot ontwerp, verwerking en uitvoering. De KOMO kwaliteitsverklaring helpt bij het maken van de juiste materiaalkeuzes toegespitst op het betreffende gebouw en dak. In de kwaliteitsverklaring vindt u op eenduidige wijze de volgende informatie.

 • Productspecificaties –en eisen
 • Toepassingsvoorwaarden en ontwerpinformatie
  • Geschiktheid ondergronden
  • Bevestigingsmethode dakbedekkingssystemen
  • Beloopbaarheid van de dakbedekkingssystemen
  • Samenstelling (opbouw) dakbedekkingssystemen inclusief toegestane dakhelling
 • Prestaties op basis van Bouwbesluit eisen
  • Weerstand tegen windbelasting
  • Brandveiligheid
  • Wering van vocht van buiten (waterdichtheid)
  • Wering van vocht van binnen (condensatie)
 • Prestaties op basis van besluit Bodemkwaliteit
 • Overige prestaties
  • Duurzaamheid
  • Beloopbaarheid
  • Verwerkbaarheid
 • Verwerking- en onderhoudsinstructies
 • Wenken voor de afnemer en/of opdrachtgever.

Producten en dakbedekkingssystemen die met het KOMO-merk worden geleverd, moeten aan de minimale kwaliteitscriteria zoals vastgelegd in BRL 1511 voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op langdurige praktijkervaring van de gehele Nederlandse dakbedekkingsbranche. Daarnaast worden via het certificaat op eenduidige wijze de producteigenschappen en systeemprestaties gecommuniceerd. Een belangrijk verschil met CE-markering en de bijbehorende prestatieverklaring is dat de CE-markering alleen betrekking heeft op enkele productkarakteristieken terwijl de KOMO-kwaliteitsverklaring is gericht op de prestaties van het totale dakbedekkingssysteem. Geen enkele kwaliteitsverklaring is gelijk. Daarom dienen ontwerpers en verwerkers vóór toepassing te controleren of de prestaties van de gekozen materialen en systemen geschikt zijn voor de beoogde toepassing.
De prestaties van de gecertificeerde producten/systemen worden gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Een KOMO kwaliteitsverklaring biedt daarom optimale informatie en zekerheid. Het is daarmee een onmisbaar instrument voor iedereen die kiest voor kwaliteit en zekerheid.

Alle KOMO gecertificeerde producten zijn gemerkt met het onderstaande KOMO-logo en een uniek certificaatnummer. Vraag derhalve altijd het KOMO attest-met-productcertificaat op om de prestaties en toepassingsvoorwaarden van het betreffende dakbedekkingsmaterialen te controleren. En kijk op de website van KOMO of de kwaliteitsverklaring nog geldig is. In de productcode kunt u aan de letter “K” herkennen of het product wordt geleverd onder KOMO certificaat. Deze code wordt ook op de verpakking van het dakbedekkingsmateriaal vermeld.

KOMO kwaliteitsverklaring

Hulpmaterialen zoals bitumineuze onderlagen worden vaak geleverd een aparte KOMO kwaliteitsverklaring. Hierin staan alleen de getoetste karakteristieken van het bitumen afdichtingmateriaal vermeld.

Hiervoor worden in een beoordelingsrichtlijn productspecifieke karakteristieken en enkele minimumeisen gesteld, gebaseerd op Nederlandse praktijkervaring. Daarnaast is de wijze van toetsen door de onafhankelijke certificatie-instelling vastgelegd. KOMO kwaliteitsverklaringen met alleen producteisen worden alleen gebruikt voor onderlagen.

Alle KOMO gecertificeerde producten zijn gemerkt met het onderstaande KOMO logo en een uniek certificaatnummer. De productkarakteristieken kunnen per product echter sterk verschillen. Producten kunnen derhalve niet zomaar onderling worden uitgewisseld. Controleer daarom altijd de productkarakteristieken in de KOMO kwaliteitsverklaring. In de productcode is met een “P” aangegeven of het product wordt geleverd onder KOMO productcertificaat. Deze code wordt ook op de verpakking van het dakbedekkingsmateriaal vermeld.

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.