De leden van Probasys Benelux staan voor milieuverantwoord ondernemen. Alle leden zijn al vanaf de oprichting in 1995 betrokken bij de verschillende milieugerichte activiteiten van stichting Dak & Milieu. Het doel is door kennisuitwisseling en onderzoek de milieuverantwoorde toepassing van baanvormige afdichtingsystemen te stimuleren. Mede door de initiatieven van stichting Dak & Milieu is de bitumen afdichtingbranche leidinggevend geworden ten aanzien van duurzaam bouwen in zowel Nederland als Europa. De vereniging en de individuele leden zijn ook leidend op het gebied van recycling van bitumen dakbedekking. Bij een drietal productielocaties staan inmiddels recyclinginstallaties. Op initiatief van Probasys Benelux en VEBIDAK is Bitumen Recycling Nederland (BRN) opgericht met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.
Kernpunten zijn:

 • Bitumen en bescherming bodem en water
 • Betrouwbare Milieu-informatie
 • Bitumen in de afvalfase
 • Slopen of overlagen?

Bitumen en bescherming bodem en water

De zorg voor mens, natuur en milieu is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Elke beslissing die je neemt, maakt verschil. Samen zorgen ze voor de grote verandering. In dat kader is het goed om te weten dat bitumen dakbedekking het enige materiaal voor het platte dak is dat via een certificaat kan aantonen dat uitloging van schadelijke stoffen verwaarloosbaar is. Daarmee is het ook het enige afdichtingsmateriaal dat voldoet aan de strenge Nederlandse uitloogeisen van het Besluit bodemkwaliteit. Dat geeft niet alleen het goede gevoel van het daadwerkelijk ondersteunen van duurzaamheid, maar scheelt ook nog eens in de kosten.

Minder kosten
Vanwege de goede prestaties mogen de goten en regenpijpen van daken met bitumen dakbedekkingen afgekoppeld worden van het riool en kan hemelwater zonder probleem worden afgevoerd naar de natuur. Bitumen dakbedekkingen zijn dus niet alleen beter voor het milieu, maar betekenen tevens:

 • Kleiner rioolstelsel
 • Geen onnodige reiniging schoon water
 • Kleinere capaciteit reinigingsinstallaties
 • Beperking overstromingsrisico’s in steden

Bitumen dakbedekking is bovendien het enige product voor het platte dak, dat dit onafhankelijk getoetst kan aantonen.

Wilt u meer informatie? Download dan de leaflet “Bitumen dakbedekking… Al jaren besluit Bodemkwaliteit-proof”

Betrouwbare milieu-informatie

Sinds de oprichting van stichting Dak & Milieu in 1995 werkt de sector aan betrouwbare milieu-informatie. Alle leden van Probasys Benelux nemen deel aan het project “Milieukengetallen” van Dak & Milieu. De Probasys Benelux-leden werken continu aan de optimalisatie van de milieuprestatie van bitumineuze producten. Alle productielocaties beschikken daarvoor over door stichting Dak & Milieu en de Europese brancheorganisatie EWA ontwikkelde hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld specifiek voor deze sector ontwikkelde LCA-software. De vereniging steunt alle initiatieven die het gebruik van betrouwbare milieu-informatie ten behoeve van milieuprestatieberekeningen op bouwwerkniveau bevorderen. Sinds april 2012 zijn milieuprestatieberekeningen voor de meeste woningen en kantoorgebouwen volgens Bouwbesluit 2012 verplicht. Dit onderstreept het belang van betrouwbare milieu-informatie.
De sector is daarom betrokken bij de navolgende activiteiten:

 • Getoetste milieu-informatie
 • EWA Milieuverklaring (EPD)
 • Europese normalisatie

Getoetste milieu-informatie
Voor 4 bitumen dakbedekkingssystemen is inmiddels getoetste milieu-informatie (categorie 2 data) in de 2.0 versie van de Nationale milieudatabase (NMD) opgenomen. Met deze getoetste milieu-informatie is de markt nu in staat om betrouwbare milieuprestatieberekeningen uit te voeren voor bouwwerken met de navolgende bitumen dakbedekkingssystemen:

 • Eenlaags gemodificeerd bitumen volledig gekleefd (brandmethode)
 • Tweelaags gemodificeerd bitumen volledig gekleefd (brandmethode)
 • Tweelaags gemodificeerd bitumen mechanisch bevestigd
 • Tweelaags gemodificeerd bitumen losliggend geballast

Deze onafhankelijk getoetste milieu-informatie is aangeleverd door Stichting Dak & Milieu en representatief voor de producten/systemen die de Probasys Benelux leden kunnen leveren. Milieuprestatieberekeningen voor bouwwerken die worden uitgevoerd met de gegevens uit de NMD versie 2.0 zullen de uitstekende milieuprestaties van bitumen dakbedekkingen gaan bevestigen.

Meer informatie over de nationale milieu database is te vinden op de website www.milieudatabase.nl.

EWA milieuverklaring (EPD)
EWA is de Europese vereniging van bitumen dakbedekking producenten. Op verzoek van de leden van Probasys Benelux coördineert Dak & Milieu het Benelux-cluster voor de Europese milieuverklaring (EPD). Alle Benelux producenten beschikken daarvoor over een LCA online tool waarmee ze bij voortduring de milieuprestatie van hun producten kunnen optimaliseren. In opdracht van EWA is een onafhankelijk getoetste milieuverklaring voor bitumen dakbedekkingssystemen gepubliceerd waarin de gegevens van alle Probasys Benelux leden is meegenomen. De EWA-milieuverklaring sluit aan op de Europese norm EN 15804.

Europese normalisatie
Probasys Benelux werkt op het gebied van milieu-informatie nauw samen met EWA (European Waterproofing Association ). Via EWA worden de Europese normalisatie ontwikkelingen op het gebied van “sustainable constructions” en milieu-informatie nauw gevolgd. Actief wordt geparticipeerd in de Europese normcommissie CEN TC 254/ TG PCR om een Europese norm met product category rules (PCR) voor dakbedekkingsproducten te ontwikkeling. Deze PCR moet er voor gaan zorgen dat er straks voor alle dakbedekkingsproducten in Europa op eenduidige en betrouwbare wijze milieu-informatie wordt verstrekt.

Bitumen in de afvalfase

Bitumen is hét dakbedekkingsmateriaal voor het platte dak. Sinds begin twintigste eeuw tot nu toe is bitumen in Nederland het belangrijkste materiaal voor een duurzame waterdichte bedekking van het platte dak. Gedurende deze lange periode heeft de bitumen dakbedekking een enorme technologische ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor zijn de huidige dakbedekkingsmaterialen en dakbedekkingssystemen onvergelijkbaar met die van bijvoorbeeld veertig jaar geleden. Doch, op vele daken ligt nog steeds de bitumineuze dakbedekking van enkele decennia oud. Dit komt enerzijds door de zeer lange levensduur en anderzijds door de bijzondere eigenschappen van bitumen: uitstekende hechting, optimale flexibiliteit en eenvoudige, zekere verwerking.

Door aanvullend onderhoud (vervanging detailafwerkingen en/of overlagen) kan de levensduur van een bitumineus dakbedekkingssysteem gelijkgetrokken worden met de levensduur van het gebouw. Dit betekent in de praktijk dat er veel minder sloopafval beschikbaar komt dan men op basis van de hoeveelheid plat dak zou mogen verwachten. Toch is bouw- en sloopafval voor Probasys Benelux en haar leden een belangrijk aandachtspunt. Er zijn hiervoor verschillende recyclingmogelijkheden beschikbaar. Bij productielocaties van Probasys Benelux-leden staan inmiddels al installaties waarin bitumen dakbedekkingsmateriaal wordt gerecycled ten behoeve van de productie van nieuwe dakbedekkingsmaterialen. En er zijn ook installaties operationeel voor recycling van bitumen dakbedekking in de wegenbouw als vervanging van nieuwe bitumen bij de productie . Dit betekent dat er voldoende recycling in Nederland is om alle niet- vervuilde bitumen dakbedekking te recyclen.

De hoeveelheid snijafval is in de praktijk beperkt. De verwerker gebruikt reststukken namelijk optimaal, bijvoorbeeld bij detailleringen, waardoor in de praktijk slechts een zeer kleine hoeveelheid snijafval resteert. Maar omdat het zeer hoogwaardig materiaal is, zijn er inmiddels verschillende inzamelsystemen voor het snijafval operationeel.

Als we ons realiseren dat bitumineuze bouwproducten (zoals bitumen asfalt) al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld zijn, dan is het zonde dat een hoogwaardig product als bitumen dakbedekkingsmateriaal, door een niet optimale sloop- en inzamelmethodiek, op een nog te beperkte schaal worden gerecycled. Daarom is op initiatief van Probasys Benelux en VEBIDAK Bitumen Recycling Nederland [BRN] opgericht. Door samenwerking in de keten wil BRN recycling de noodzakelijk impuls geven. De tijd voor loze recycling-claims is voorbij. BRN werkt samen met partners die al jaren bewijzen dat recycling van bitumen dakafval technisch en economisch mogelijk is.

Deelname aan dit inzamelinitiatief staat open voor alle partijen in de keten. Van dakbedekkingsbedrijf, sloper, inzamelaar, recyclingbedrijf tot afnemer van gerecycled dakbedekkingsmateriaal. Door de samenwerking binnen BRN worden gebouweigenaren, verwerkers en andere betrokken alle zorg uit handen genomen. Van plaatsing van container, transport, administratie tot verwerking. Maar met de zekerheid dat het bitumen dakafval op een zo hoogwaardig mogelijke wijze economisch en ecologisch verantwoord wordt verwerkt.

Voor meer informatie kijk op de website van BRN.

De verschillende recyclinginstallaties hebben acceptatiecriteria, waarbij enige vervuilding met andere materialen is toegestaan. Maar er is een vervuiling die nooit wordt geaccepteerd; namelijk vervuiling met teer.

Bitumen en teer worden ten onrechte nog wel eens door elkaar gehaald. Maar bitumen is geen teer! De enige overeenkomst tussen teer en bitumen is de donkere kleur. Maar teer is zwart en bitumen donkerbruin. Verder zijn het compleet andere producten, met verschillende oorsprong, eigenschappen en karakteristieken. Teer is een steenkoolproduct en bitumen een aardolieproduct. Teer mag om gezondheids- en milieutechnische redenen niet meer worden toegepast. Bitumen is een gekend bouwproduct dat aan alle gezondheids- en milieutechnische eisen voldoet. Teer is daarentegen gevaarlijk afval en dient apart te worden afgevoerd naar een thermische verwerking.

Let op!
In het verleden zijn sommige “teerdaken” tijdens onderhoudswerkzaamheden voorzien van een volledig gehechte bitumen dakbedekking. Bij daken van gebouwen gebouwd voor circa 1985 dient men derhalve attent te zijn op de aanwezigheid van teer.

Slopen of overlagen

De uitstekende hechteigenschappen van bitumen in combinatie met de prima verwerkingseigenschappen, waardoor uitvoeringsrisico’s tot een minimum worden beperkt, geven bitumen dakbedekking een unieke eigenschap. Mits tijdig uitgevoerd kan de levensduur van bitumen dakbedekking door aanvullend onderhoud gelijk worden getrokken met de gebruiksduur van het gehele gebouw. Wel is het verstandig bij de materiaalkeuze rekening te houden met mogelijke recycling aan het einde van de gebruiksduur. Dit betekent dat bij voorkeur geen verschillende typen materialen op elkaar aanbrengen.

Design for recycling
Op dit moment komt dakbedekking die vele decennia geleden is aangebracht in de afvalfase. Toen is bij het ontwerp geen rekening gehouden met de afvalfase. Het gevolg is dat allerlei materiaalcombinaties worden aangeboden. Echter hoe zuiverder het materiaal, hoe hoogwaardiger de afvalverwerking. Het is verstandig om in het ontwerp rekening al rekening te houden met de afvalfase. Daarom adviseert Probasys Benelux de volgende regels in acht te houden:

 1. Gebruik dezelfde type bitumen modificatie als de dakbedekking uit meerdere lagen bestaat.
 2. Zorg bij overlagen ervoor dat het type bitumenmodificatie van de nieuwe toplaag gelijk is aan het type bitumenmodificatie van de toplaag van de oude dakbedekking.
 3. Zorg dat het complete dakbedekkingssysteem eenvoudig te scheiden is van de ondergrond.
 4. Pas bij mechanische bevestiging bevestigingsmiddelen toe die zijn voorzien van kunststof tule (volgplaatjes). Dit maakt het eenvoudiger het bitumen dakbedekkingssysteem in de toekomst integraal te recyclen in nieuwe bitumineuze dakbanen.
 5. Sloop altijd de teermastiek dakbedekking alvorens een nieuwe bitumen dakbedekking aan te brengen.
Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.