Een bitumen afdichtingsysteem is kiezen voor een systeem met de volgende kenmerken.

 • Flexibiliteit in ontwerp
 • Flexibiliteit en zekerheid tijdens verwerking
 • Betrouwbare en duurzame prestaties
 • Flexibiliteit tijdens gebruik

Flexibiliteit in ontwerp

Gebouwen, omstandigheden en eisen zijn altijd verschillend. Ondanks dat de bouwregelgeving (het Bouwbesluit) in Nederland overal gelijk is, leiden de verschillende gebouwen, omstandigheden en individuele wensen tot verschillende prestatie-eisen. Met bitumineuze afdichtingsystemen kan voor elke dakvorm, elke dakhoogte, elk gebouwtype, elk type belasting (normaal beloopbaar, frequent beloopbaar, parkeerdaken, daktuinen, ondergrondse toepassingen, etc.), elk type ondergrond en onderconstructie (verschillende isolaties, staal beton etc.) en voor nieuwbouw en renovatie, ongeacht verdere specifieke randvoorwaarden, altijd een zeker, hoogwaardig en economisch optimaal dakbedekkingssysteem worden gerealiseerd.

Alle typen bevestigingssystemen zijn mogelijk:

 • losliggend geballast
  De toepassing van losliggende geballaste systemen is sterk terug gelopen. De voorkeur gaat nu meestal uit naar gekleefde en mechanisch bevestigde systemen. Voor losliggend geballaste toepassingen zijn zowel eenlaagse als tweelaagse bitumen dakbedekkingssystemen beschikbaar.
 • volledig gekleefd op de ondergrond
  Omdat de isolatiepakketten op platte daken steeds dikker worden, is er een verschuiving zichtbaar van dakbedekking die mechanisch worden bevestigd, naar volledig gekleefde dakbedekking. Bij dikke isolatiepakketten zijn zeer lange bevestigers nodig , en dat is niet altijd praktisch en economisch. Bitumen dakbedekkingsmaterialen zijn het meeste geschikte materiaal voor volledig gekleefde dakbedekking. Naast de welbekende brandmethode, kleven met warm bitumen en koude kleefstoffen zijn synthetische kleefstoffen en zelfklevende materialen sterk in opkomst.
 • partieel gekleefd op de ondergrond
  Voor partiële hechting op een ondergrond zoals bijvoorbeeld een oude dakbedekking zijn specifieke materialen beschikbaar met een bijzondere afwerking (coating aan de onderzijde) die partiële hechting bij verwerking met de brandmethode mogelijk maken. Ook zijn er speciale koude kleefstoffen die partiële hechting mogelijk maken.
 • mechanisch bevestigd
  In Nederland wordt meestal gekozen voor een tweelaagse bitumen dakbedekkingssysteem, waarbij de eerste laag meestal een eenzijdig gebitumineerde polyestermat is. Maar er zijn op specifieke materialen voor eenlaags mechanisch bevestigde systemen.

Voor de specifieke bevestigingsmethoden zijn veelal specifieke materialen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan speciale primers voor zelfklevende membranen. De Probasys Benelux-leden beschikken over bestekservices en adviseurs. Tevens zijn enkele Probasys Benelux-leden lid van FBS ( Fabrikanten Bestek Services).

Flexibiliteit en snelheid tijdens verwerking

De weersomstandigheden in Nederland verschillen nogal. Dit betekent dat het dakbedekkingssysteem onder vele verschillende omstandigheden moet kunnen worden verwerkt. Bitumineuze dakbedekkingssystemen zijn, met uitzondering van regen en zeer extreme omstandigheden, altijd te verwerken. Indien nodig zijn specifieke systemen beschikbaar, afgestemd op de betreffende klimatologische omstandigheden. Opdrachtgever en aannemer hebben daarmee optimale zekerheid niet te worden geconfronteerd met onverwachte vertragingen tijdens de bouw.

Bitumineuze afdichtingmaterialen kennen een grote variatie in verwerkingsmethoden zodat in alle omstandigheden een zekere uitvoering mogelijk is.

Het voorkomen van mechanische beschadigingen in dakbedekkingen tijdens nieuwbouw, blijkt in de praktijk een belangrijk aandachtspunt. De mechanische belastingen tijdens de uitvoering zijn meestal zeer hoog. Het is daarom belangrijk een dakbedekkingsysteem te kiezen dat bestand is tegen deze hoge belastingen. Met bitumen systemen worden zeer hoge mechanische weerstanden weerstaan. Daarbij bestaat de mogelijkheid het risico op mechanische beschadigingen sterk te reduceren door volledige hechting op de ondergrond.

Wil men helemaal zeker zijn, dan is een gefaseerde uitvoering aan te raden. Door het aanbrengen van een eerste bitumen (nood-)laag kan een dak snel en zeker tijdelijk waterdicht worden gemaakt. In een later stadium, wanneer het risico op beschadigingen tijdens de bouw klein is, kan het dakbedekkingssysteem worden afgemaakt. Hiermee bieden bitumineuze dakbedekkingsystemen ongeëvenaarde flexibiliteit en zekerheid tijdens de bouwfase.

Een goede uitvoering is cruciaal om de gewenste prestaties daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dakbedekkingsmaterialen moeten derhalve eenvoudig en risicoloos te verwerken zijn. Bitumineuze afdichtingmaterialen voldoen aan deze eis. Hiermede bieden zij optimale zekerheid dat de gevraagde prestaties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Gedetailleerde informatie over de verwerkingsmethoden vindt u op de volgende plaatsen.
Productinformatie Probasys Benelux-leden
KOMO kwaliteitsverklaringen Probasys Benelux-leden
Vakrichtlijn

Houdt u er wel rekening mee dat de aanwijzingen en instructies van de leverancier/producent, zoals aangegeven in de productinformatie en/of KOMO kwaliteitsverklaring, altijd dienen te worden gevolgd.

Betrouwbaar en duurzame prestaties

Voor elk dak en elke omstandigheid is een optimaal bitumineus afdichtingsysteem beschikbaar. Er is een grote variëteit aan producten met elk specifieke (product)prestaties. Als handvat voor ontwerper, verwerker en dakeigenaar leveren alle Probasys Benelux-leden hun producten op de Nederlandse markt onder KOMO kwaliteitsverklaring. Dit betekent dat de prestaties en producteigenschappen worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling. In de betreffende kwaliteitsverklaringen staan op een eenduidige wijze de relevante, getoetste prestaties van de producten in hun toepassing, inclusief aanwijzingen voor ontwerp, uitvoering en onderhoud, toegespitst op de Nederlandse bouwpraktijk.

Kiest u voor KOMO gecertificeerde producten, dan heeft u bovendien de zekerheid dat de betreffende producten in de beschreven toepassingen aan alle relevante markt(-technische) eisen voldoen. Met andere woorden: aan de hand van de KOMO kwaliteitsverklaring maakt u een optimale keuze, toegespitst op het betreffende gebouw en dak.

Gemodificeerd bitumen dakbedekkingsystemen hebben zich de laatste decennia bewezen als zekere systemen. Zij zijn op basis van ervaring onvergelijkbaar in het leveren van duurzame prestaties.

Onderhoud is een cruciale randvoorwaarde voor een duurzaam functionerend dak. Geen enkel dak en dakbedekkingssysteem, ongeacht het type materiaal, functioneert optimaal zonder regulier onderhoud. Naast de instandhouding van het dakbedekkingssysteem is ook de waterafvoer van het dak een belangrijk aandachtspunt. Probasys Benelux adviseert daarom om de dakbedekking tenminste eenmaal per jaar te inspecteren, zo nodig reparaties uit te voeren en de dakbedekking te reinigen door stoffen en voorwerpen die er niet thuishoren, te verwijderen. Een punt van aandacht is daarbij het voorkomen van vervuiling en begroeiing.

Om de continuïteit van het onderhoud en de efficiency te waarborgen, adviseert Probasys Benelux om een onderhoudscontract af te sluiten met een professioneel dakbedekkingsbedrijf. De individuele Probasys Benelux-leden informeren u graag over de diverse contractmogelijkheden die door dakaannemers worden aangeboden.

Flexibiliteit tijdens gebruik

Wij leven in een dynamische, snel veranderende samenleving. Dit betekent dat gebouwen flexibel en aanpasbaar moeten zijn. Hetzelfde geldt voor de dakbedekking. Bitumen dakbedekkingssystemen zijn op dit punt ongeëvenaard. Nieuwe aansluitingen en detailleringen zijn, mits doordacht, goed te realiseren. Of het nu de plaatsing van een lichtkoepel van installaties met leidingen en doorvoeren of de verandering van de functie van het dak is, bitumen afdichtingsystemen zijn relatief eenvoudig en duurzaam waterdicht aan te passen aan de nieuwe wensen. Sloop en/of aanbrengen van een compleet nieuw dakbedekkingssysteem is veelal niet noodzakelijk. Kortom, duurzaamheid in optima forma.

Bitumineuze dakbedekkingssystemen zijn uniek op het gebied van flexibiliteit. Aan het einde van de technische levensduur van het dakbedekkingssysteem, wordt de levensduur relatief eenvoudig verlengd door het aanbrengen van een nieuwe toplaag, volledig hechtend op de bestaande dakbedekking. Hierdoor is het mogelijk de levensduur van de dakbedekking optimaal af te stemmen op de levensduur van het gehele gebouw. Dit in tegenstelling tot alternatieve systemen waarbij aan het einde van de technische levensduur de bestaande dakbedekking haar complete functie verliest en moet worden gesloopt en vervangen.

Brand veilig werken

Met bitumineuze dakbedekkingsmaterialen kan brandveilig een duurzaam waterdicht dak worden gerealiseerd . Ook bij het gebruik van open vuur op voorwaarde dat de eisen zoals vastgelegd in NEN 6050 in acht worden genomen.

De kans op het ontstaan van brand bij het aanbrengen van dakbedekking is over het algemeen het grootst op plaatsen waar het dak aansluit tegen andere bouwdelen en op plaatsen waar het dak is doorbroken. In NEN 6050 zijn deze aansluitingen genoemd en de eisen geformuleerd waaraan moet worden voldaan om tot een brandveilig ontwerp en dito uitvoering te komen. Deze aansluitingen kunnen op eenvoudige wijze, met de gangbare bitumineuze systemen en materialen, nagenoeg zonder risico worden gerealiseerd. Met een beperkt risico op het ontstaan van brand tijdens werkzaamheden op en aan het dak, maar uiteraard met behoud van de zekerheid dat de aansluitingen duurzaam waterdicht zijn.

Zelfklevende materialen
Voor de situaties waarbij het gebruik van open vuur niet mogelijk is, zijn er ook zelfkleven bitumen dakbanen en bitumineuze koude kleefstoffen. Voor het aanbrengen van de zelfklevende materialen is wel een speciale primer nodig om een goede hechting op de ondergrond te realiseren. De verwerking van deze dakbanen is eenvoudig en de uitvoeringsnelheid is hoog. Wel zijn bij koude weersomstandigheden speciale maatregelen nodig.

Voor meer informatie adviseren wij om de leaflet NEN 6050 te downloaden en NEN 6050 aan te schaffen. Ook de verwerkingsvoorschriften en KOMO-kwaliteitsverklaringen van de Leden sluiten aan op de voorschriften van NEN 6050.

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.