De regelgeving wordt, ondanks de overheidsdoelstelling om het aantal regels te verminderen, steeds uitgebreider en ingewikkelder. Een belangrijke Probasys Benelux taak is het volgen van de ontwikkelingen en de Probasys Benelux-leden hierover tijdig te informeren. Hiermee zijn de Probasys Benelux-leden in staat snel te anticiperen op nieuwe regelgeving, zodat dakeigenaren, ontwerpers en verwerkers altijd de zekerheid hebben dat de producten van de Probasys Benelux-leden voldoen aan alle eisen. Daarbij beperkt Probasys Benelux zich niet alleen tot nationale ontwikkelingen. Steeds meer regelgeving komt vanuit Europa. Daarom is Probasys Benelux ook lid van de Europese branchevereniging EWA.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Bouwbesluit Nederland
 • Besluit bodemkwaliteit Nederland
 • Arbeidsomstandigheden
 • Verordening bouwproducten
 • Stelselherziening bouwregelgeving

Bouwbesluit 2012

In het Nederlandse Bouwbesluit zijn de eisen vastgelegd waaraan alle gebouwen in Nederland moeten voldoen. Gemeenten moeten deze eisen hanteren bij de beoordeling van vergunningaanvragen en van bestaande gebouwen. Het besluit is gebaseerd op het prestatieconcept. Dit betekent dat in Bouwbesluit 2012 eisen worden gesteld aan het gehele gebouw en/of aan bouwdelen. Directe eisen aan (dakbedekkings-)producten worden niet gesteld. Wel moet worden aangetoond dat het dak en de dakbedekking voldoen op de navolgende aspecten:

 • Weerstand tegen windbelasting
 • Brandgevaarlijkheid dak
 • Wering van vocht van buiten (waterdichtheid)
 • Wering van vocht van binnen (condensatie)

Toch hebben de leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen hun verantwoordelijkheid genomen om aan te tonen dat hun materiaal in de diverse beoogde toepassingen de prestaties leveren welke in het Bouwbesluit worden geëist. Het is namelijk ondoenlijk om voor elk bouwwerk voor elk onderdeel specifieke berekeningen en prototype-testen uit te voeren.

De CE-markering en bijbehorende prestatieverklaring geven informatie over de productkarakteristieken en niet over de hierboven genoemde prestaties van het dak c.q. dakbedekking. Daarom blijven voor de vertaalslag naar de nederlandse bouwpraktijk en het Bouwbesluit 2012 de KOMO kwaliteitsverklaringen een belangrijke rol spelen. Wordt een product geleverd onder een KOMO kwaliteitsverklaring en toegepast overeenkomstig de instructies in de kwaliteitsverklaring dan heeft men zekerheid dat het dakbedekkingssysteem de in de kwaliteitsverklaring beschreven prestaties kan leveren.

Meer informatie over het bouwbesluit kunt u vinden op de website van BRIS. Op deze website is het bouwbesluit digitaal toegankelijk gemaakt.

Aanvullende iformatie over de KOMO kwaliteitsverklaringen is te vinden op de website van KOMO.

Enkele aandachtspunten zijn:

 • Afschot platte daken
 • Bitumen dakbedekking en brandveiligheid
 • Bitumen dakbedekking en windbelasting
 • Bitumen dakbedekking en milieuprestatie

Afschot
Een goed afschot en een optimale hemelwaterafvoer op een plat dak is belangrijk voor een duurzaam optimaal functionerend en zeker plat dak. Probasys Benelux adviseert daarom om bij het ontwerp en onderhoud van een dak te zorgen voor een goed afschot en een optimale hemelwaterafvoer. Met name bij licht gewicht (stalen) platte daken zal een specialist (veelal constructeur) het aantal, de afmetingen en de locatie van de noodafvoeren moeten berekenen. Probasys Benelux adviseert dakeigenaren om minimaal 1x per jaar het dak door een professional te laten inspecteren op vervuiling en andere ongerechtigheden.

Brandveiligheid
Met bitumineuze dakbedekkingsmaterialen kan brandveilig een duurzaam waterdicht dak worden gerealiseerd . Ook bij het gebruik van open vuur op voorwaarde dat de eisen zoals vastgelegd in NEN 6050 in acht worden genomen. Probasys Benelux adviseert daarom om te werken conform NEN 6050. Klik hier voor meer informatie over brandveilig werken met bitumen dakbedekkingssystemen of download de leaflet.

De CE-markering en bijbehorende prestatieverklaring geven niet de voor Nederland relevante informatie om aan te tonen dat de dakbedekking voldoet aan NEN 6063, zoals Bouwbesluit 2012 vereist. In de KOMO-kwaliteitsverklaringen is daarom op eenduidige en betrouwbare geborgd dat de gecertificeerde bitumen dakbedekkingssystemen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Probasys Benelux adviseert daarom om alleen KOMO gecertificeerde dakbedekkingssystemen (link naar pagina KOMO kwaliteitsverklaring op website) toe te passen.

Indien dakbedekkingssystemen zijn voorzien van een beschermende, onbrandbare ballastlaag, bijvoorbeeld dakgrind of begroeiing, dan hoeven de toplagen niet te voldoen aan NEN 6063. Deze materialen zijn dan voorzien van het pictogram wat hiernaast staat afgebeeld.

Windbelasting
De weerstand tegen windbelasting is geen onderdeel van de CE-markering en bijbehorende prestatieverklaring. Dat betekent dat daarmee niet kan worden aangetoond dat de dakbedekking voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Bouwbesluit 2012. In de KOMO kwaliteitsverklaringen (link naar pagina KOMO kwaliteitsverklaring op website) is daarom op eenduidige en betrouwbare wijze de relevante informatie opgenomen om conformiteit met de eisen van het Bouwbesluit 2012 aan te tonen.

Door de veelzijdigheid van de bevestigingsmethoden van bitumen dakbedekkingen en beschikbaarheid van specifieke materialen is voor elke type gebouw, ongeachte de locatie en hoogte een geschikt bitumen dakbedekkingssysteem beschikbaar.

Milieuprestatie
Bouwbesluit 2012 eist dat er voor nieuwbouwwoningen en de meeste kantoorgebouwen een milieuprestatieberekening wordt gemaakt ten behoeve van de bouwvergunning. Voor bitumen dakbedekkingen is in de nationale Milieudatabase [ link naar pagina betrouwbare milieuinformatie] getoetste milieu-informatie voor 4 bitumen dakbedekkingssystemen op genomen. Deze gegevens zijn representatief voor de prestaties van de producten/systemen die de leden van Probasys Benelux leveren. Met deze informatie is de markt in staat betrouwbare milieuprestatieberekeningen uit te voeren voor bouwwerken met bitumen dakbedekkingssystemen.

Besluit bodemkwaliteit Nederland

Het Besluit bodemkwaliteit is bedoeld om de ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu te voorkomen. Daarnaast geeft het Besluit duidelijkheid wanneer het hergebruik van gerecyclede bouwstoffen is toegestaan. Nederland loopt op dit punt voorop in Europa. Bitumineuze afdichtingsmaterialen voldoen ruimschoots aan deze milieuhygiënische eisen. En met deze ervaring kunnen de Probasys Benelux leden recycling van bitumen dakbedekking in de praktijk waarmaken.

De eisen en bepalingsmethoden voortvloeiend uit het Besluit bodemkwaliteit zijn voor bitumen afdichtingsmaterialen vastgelegd in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9327. De gecertificeerde bitumen afdichtingsmaterialen van Probasys Benelux-leden zijn herkenbaar aan het NL -BSB ® keurmerk op de verpakking van het product.

Dit zijn door de Nederlandse overheid erkende kwaliteitsverklaringen. Erkende kwaliteitsverklaringen moeten door het bevoegd gezag worden geaccepteerd als voldoende bewijs dat de gecertificeerde bitumen afdichtingsmaterialen voldoen aan de Nederlandse wettelijke eisen.

Voor meer informatie download de leaflet “Bitumen dakbedekking .. Al jaren besluit Bodemkwaliteit-proof”.

Arbeidsomstandigheden

Probasys Benelux-leden nemen op allerlei terreinen hun verantwoordelijkheid. Dit betekent dat zij ook richting de verwerkers zekerheid willen bieden. Voor Arbo-aangelegenheden wordt nadrukkelijk samengewerkt met Vebidak.

Tilgewicht
In de CAO voor de dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) is overeenkomstig de wetgeving rondom arbeidsomstandigheden afgesproken dat één persoon maximaal 25 kg handmatig mag tillen, twee of meer personen maximaal 50 kg. Daarom plaatsen Probasys Benelux leden een logo op dakrollen die zwaarder zijn dan 25 kg. De verwerker weet dan direct of voor de betreffende rol speciale tilinstructies gelden.

De meeste ProbasysBenelux-leden kunnen daarnaast dakrollen leveren die lichter zijn dan 25 kg. Ook zijn er mechanische hulpmiddelen beschikbaar .

Bitumen dampen
Sinds de jaren negentig kent de dakbedekkingsbranche het A-blad Platte Daken, een publicatie van de Stichting Arbouw, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken hebben gemaakt over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Deze afspraken maken nu onderdeel uit van de Arbocatalogus Platte Daken waarnaar ook in de toepasselijke CAO BIKUDAK wordt verwezen. De Inspectiedienst van het Ministerie van SZW heeft de Arbocatalogus bekrachtigd en haar handhavingsbeleid gebaseerd op de Arbocatalogus.

De laatste decennia is de verwerking van bitumen in Nederland zeer sterk veranderd. Werd vroeger veel warm bitumen gegoten nu wordt vrijwel het grootse gedeelte aangebracht middels de brandmethode. Bovendien worden steeds vaker dakbedekkingen aangebracht met koude kleefstof en zijn er zelfklevende banen ontwikkeld waardoor de blootstelling aan bitumendampen zeer beperkt is. Het is ook belangrijk om te zorgen voor voldoende ventilatie tijdens de verwerking. Probasys Benelux raadt daarom verwerking in een binnenruimte, zonder specifieke beschermingsmaatregelen, af.

In dit kader is het belangrijk om het verschil tussen bitumen en teer nogmaals te benadrukken. Het branden of kleven met warm bitumen van een nieuwe laag bitumen dakbedekking op een oude teermastiek dakbedekking wordt ook vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden afgeraden.

Verordening bouwproducten

De verordening bouwproducten (EU 305/2011) is sinds 1 juli 2013 volledig in werking. Bijna alle bitumineuze afdichtingsmaterialen (ongeacht hun toepassing) moeten verplicht worden gemerkt met het CE-markering overeenkomstig de eisen van deze Europese productenverordening. De belangrijkste toepassingen waarvoor geharmoniseerde Europese normen beschikbaar zijn, zijn:

 • Dakbedekkingen
 • Brugdekafdichtingen
 • Dampremmende lagen
 • Kelder en funderingsafdichtingen

Alle Probasys Benelux leden voldoen aan deze eis. Producten zonder CE-merk en bijbehorende prestatieverklaringen mogen niet worden op de Nederlandse markt worden geleverd.

Producten met een CE-markering moeten in alle landen van de EU worden toegelaten. Het is een soort paspoort voor een (bouw-)product waarin de producent de productkarakteristieken declareert bij levering van het bouwproduct. Dit is echter onvoldoende om kwalitatieve dakbedekkingen te specificeren en conformiteit aan de Nederlandse regelgeving ( Bouwbesluit 2012 en Besluit bodemkwaliteit) aan te tonen. De prestaties moeten namelijk geleverd worden door het dakbedekkingssysteem en niet het individuele dakbedekkingsproduct. Daarbij zijn er in de Europese geharmoniseerde normen voor de individuele producten ook geen kwaliteitsniveaus gedefinieerd. Dit betekent dat producenten de waarden kunnen declareren die zij willen, waardoor de kwaliteit van de individuele producten onvergelijkbaar wordt voor de markt.

Voor duurzame kwalitatief hoogwaardige dakbedekkingssystemen is daarom in Nederland aanvullende informatie noodzakelijk. De dakbedekkingsbranche gebruikt hiervoor de KOMO kwaliteitsverklaring.

Meer informatie over de Europese normen vindt u op de website van NEN.

Stelselherziening bouwregelgeving

Een speerpunt van Probasys Benelux is kwaliteit en zekerheid. De vereniging anticipeert ook altijd tijdig op veranderende regelgeving. Minister Blok heeft het voornemen om de bouwregelgeving te wijzigen middels de wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen”. Deze wet biedt een grote kans voor partijen die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Probasys Benelux is daarom deelnemer in het platform stelselherziening bouwregelgeving. Kijk voor meer informatie op de website van het Platform voorbereiding stelselherziening (PVS) http://www.stelselherziening.nu

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.